Υποχρεώσεις Μελών

Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:

α. Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β. Να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις καταβάλλοντας εγκαίρως το εκάστοτε οριζόμενο ποσό εγγραφής και συνδρομής.Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται εντός διαστήματος δώδεκα μηνών δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τα έκτακτα οφείλουν να καταβάλλουν μόνο την δαπάνη εγγραφής.

γ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

δ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.