Σκοπός

Σκοπός
inner_banner

Ι. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

ΙΙ. Η συμβολή των μελών στην βελτίωση του μεταπτυχιακού προγράμματος.

ΙΙΙ. Η κοινωνική και επαγγελματική προβολή και υποστήριξη των μελών του Σωματείου.

ΙV. Η προώθηση και προβολή του αντικειμένου της διαχείρισης κινδύνων και του αναλογισμού.

V. Η δημιουργία και καλλιέργεια μόνιμης και συνεχούς επαφής των μελών του Σωματείου με επιχειρήσεις, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς στα πλαίσια ανάπτυξης συνεργασιών.

VI. Η καθιέρωση και καλλιέργεια συνεχούς επαφής και συνεργασίας του Σωματείου και των μελών του, με την ακαδημαϊκή κοινότητα και κυρίως με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, με κύριους στόχους:

(α) Την διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων των μελών του, μέσω της επιστημονικής υποστήριξης του Σωματείου από το Πανεπιστήμιο και κυρίως από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου».

(β) Την παροχή τεχνικής και υλικής υποστήριξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

(γ) Την από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς ου Σωματείου και του Πανεπιστημίου Πειραιά και

(δ) Την επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των μελών του Σωματείου.

VII. Η συνεργασία με άλλα Σωματεία, συλλόγους, ενώσεις, φορείς κλπ που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς του Σωματείου.