Μέλη

Μέλη
crowd

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

Τακτικά μπορούν να γίνουν όσοι είναι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου.Έκτακτα μπορούν να γίνουν όσοι είναι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου και

Επίτιμα μπορούν να γίνουν πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στην Πολιτεία, στην κοινωνία ή έχουν εξυπηρετήσει ή εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή από 5 τουλάχιστον τακτικά μέλη και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα επίτιμα και έκτακτα μέλη δεν δύνανται να εκλεγούν ως αιρετά μέλη, δύνανται όμως, άνευ δικαιώματος ψήφου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις.

Ιδιότητες

Ι. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΙΙ. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

ΙΙΙ. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.