Εκτελεστικά Όργανα – Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικά Όργανα – Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και δυο (2) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με δυο (2) αναπληρωτές τους.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, ενυπόγραφα τρία (3) μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.

ΙII. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

IV. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τη θέση του αναλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

V.Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες ή ηλεκτρονικές προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

VI. Σε επείγουσες – έκτακτες – περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

VII. Μέλος που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

VIII. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τρία (3) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τα απομένοντα μέλη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Η Διοικούσα Επιτροπή φροντίζει για την άμεση διενέργεια αρχαιρεσιών.

IX. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

X. Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβούλιου 2014 - 2015

  • Ζωγράφου Αλεξάνδρα, Πρόεδρος
  • Παύλου Σωτήριος, Αντιπρόεδρος
  • Νικολάου Κωνσταντίνος, Ταμίας
  • Αργυρόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος
  • Σίμου Χαράλαμπος, Σύμβουλος
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Ασημακόπουλος Παναγιώτης
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Τζώρτζος Χρήστος