Δικαιώματα

Δικαιώματα

Ι. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται:

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να λαμβάνουν μέρος στις εκάστοτε ψηφοφορίες.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

ΙΙ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν μετά από αίτησή τους, αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητές τους.